Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Qtickets.
 • 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 • 1.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Qtickets zijn overeengekomen.
 • 1.4 Indien (een) bepaling(en) van de Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. Qtickets en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking in acht genomen worden.
 • 1.5 Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).


2. Aanbiedingen en overeenkomsten

 • 2.1 Alle aanbiedingen van Qtickets zijn vrijblijvend en Qtickets behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
 • 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na registratie van uw account op Qtickets, nadat het volledig en correct invullen van het formulier op de website van Qtickets heeft plaatsgevonden. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Qtickets de orderbevestiging aan de koper verzendt.
 • 2.3Qtickets is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 • 2.4 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Qtickets dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.
 • 2.5 In geval een artikel nog niet op voorraad is en er bestellingen voor dat artikel verzameld worden is Qtickets nog niet verplicht dit artikel te leveren, de artikelen worden uitgeleverd zodra het artikel geproduceerd is en op voorraad komt.
 • 2.6 Koper en Qtickets komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan.
 • 2.7 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
  • Een omschrijving van het ticket dat door de klant gekocht is.
  • De prijs van het ticket in euro's.
  • Klantgegevens als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de klant.
  • Het ordernummer van de overeenkomst.
  • Het e-mailadres van Qtickets, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.


3. Prijzen en betalingen

 • 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 • 3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na orderdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Pas nadat de betaling ontangen is, is de bestelling een feit.
 • 3.3 Terugbetaling: Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of op basis van het herroepingsrecht ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen terugbetaling plaatsvinden.


4. Levering / Leveringstermijnen

 • 4.1 De leveringstermijn van het artikel bedraagt maximaal 30 dagen of zoveel korter dan mogelijk is.
 • 4.22 Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
 • 4.3 Indien u reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 4.2. van de Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal Qtickets het reeds betaalde bedrag binnen 14 werkdagen, nadat zij de in artikel 4.2. genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
 • 4.4 Levering van de artikelen geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de artikelen gereed zijn voor verzending aan de klant.


5. Eigendomsvoorbehoud

 • 5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Qtickets verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • 6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op aan de klant ter beschikking gestelde artikelen en verband houdende met deze website berusten bij Qtickets c.q. haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi, auteurs, merk, tekeningen en modellenrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten.
 • 6.22 Qtickets garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


7. Herroepingsrecht

 • 7.1 Nadat de klant het bestelde artikel heeft ontvangen is de klant verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 • 7.2 De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Indien de klant de overeenkomst als gevolg van artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Qtickets te melden. De klant dient het artikel te sturen naar een door Qtickets vastgesteld retouradres. De rechtstreekse kosten voor het retourzenden zijn voor rekening van de klant. Qtickets accepteert echter geen retouren van tickets, CD's en DVD's. Qtickets kan, na overleg, in sommige gevallen een uitzondering maken.
 • 7.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Qtickets ingevolge artikel 7.1. en 7.2. van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal Qtickets deze betalingen binnen 14 dagen nadat Qtickets het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
 • 7.4Qtickets behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het aankoopbedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Qtickets of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
 • 7.5 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Qtickets schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Qtickets de klant hiervan in kennis stellen. Qtickets heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
 • 7.6 Vorderingen en verweren, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een half jaar na ontvangst door de klant.


8. Bestellingen / Communicatie

 • 8.1 In het geval van misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Qtickets, dan wel tussen Qtickets en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Qtickets, is Qtickets niet aansprakelijk.


9. Privacy

 • 9.1Qtickets zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. De bestanden zullen worden aangemeld bij het college bescherming persoonsgegevens (de huidige registratiekamer).
 • 9.2 De door de klant verstrekte gegevens mogen door de organistator en zijn derden éénmalig gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
 • 9.3 Tenzij de klant heeft aangegeven daarop geen prijs te stellen, zullen de gegevens worden opgenomen in het centrale bestand van Qtickets. Deze gegevens worden gebruikt om onze artikelen en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren.
 • 9.4 Indien gewenst kan de klant inzage krijgen in de gegevens die door Qtickets over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Qtickets. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.


10. Overmacht

 • 10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Qtickets ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Qtickets gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • 10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Qtickets kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


11. Garanties

 • 11.1 Op de door Qtickets geleverde producten bestaat een garantie indien dit is aangegeven bij de omschrijving van het product op de website. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.


12. Klachten

 • 12.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Qtickets serieus in behandeling worden genomen.
 • 12.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Qtickets binnen zeven (7) werkdagen.
 • 12.3Qtickets zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Qtickets zal de klant hierover berichten.


13. Diversen

 • 13.1 Indien u aan Qtickets schriftelijk opgave doet van een afleveradres, is Qtickets gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Qtickets schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 • 13.2 Wanneer door Qtickets gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Qtickets deze Voorwaarden soepel toepast.
 • 13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Qtickets in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Qtickets vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • 13.4Qtickets is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


15. Ticketvoorwaarden

 • 15.1 Tickets bestellen kan alleen online. Online bestellen via deze website kan tot wanneer het evenement online vermeld staat als 'te bestellen'. Nadat de betaling is geslaagd ontvangt u een bevestiging in uw mailbox. Voer altijd het juiste adres in. De tickets worden opgestuurd naar het adres dat u heeft ingevoerd bij uw bestelling.
 • 15.2 Geannuleerde of verschoven evenementen Een organisator heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal Qtickets trachten ervoor te zorgen dat u uw toegangsgeld op verzoek terug ontvangt. De service/reserveringskosten (toeslag ter dekking van kosten voor afhandeling en verzending via de internetservice of telefoonservice) zullen in geen geval gerestitueerd worden. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal Qtickets haar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten. Gebruik bij het maken van uw reservering altijd een juist e-mailadres. In geval van verschoven evenementen, blijven de tickets doorgaans geldig voor het vervangende concert. Vier weken nadat bekend is geworden dat een evenement geannuleerd of verschoven is, kunnen er geen aanvragen meer in behandeling worden genomen en kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op restitutie. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen via info@qtickets.nl.
 • 15.3 Terugbetalingen en omruilen van tickets Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. Het is Qtickets niet toegestaan eenmaal bestelde tickets terug te nemen of om te ruilen.
 • 15.4 Tickets gestolen, kwijtgeraakt of beschadigd Gedurende het verkoopproces, van aanvraag tot en met ontvangst van het ticket, kan Qtickets niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm en mate van schade of verlies dan ook. Bij verlies of diefstal kan de houder geen aanspraak maken op een vervangend ticket of terugbetaling van enige gelden. Indien uw ticket zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kunt u contact opnemen met info@qtickets.nl. Vervolgens wordt u geïnformeerd over de verder te nemen stappen.


Get in touch

Email

info@qtickets.nl

Adres

Afrikalaan 4, Drunen


Ben je je tickets kwijt in je mailbox? Zoek hier je tickets.